Klachten Reglement


Wij doen ons best om op een efficiënte manier op maat gesneden zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is kunt u het beste hierover contact opnemen met de behandelaar in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Het indienen van een klacht
Als u er in een gesprek niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtcoördinator van Sanimind. Stuur hiervoor uw klacht in naar Sanimind, Orgellaan 2, 5402 PG Uden,  t.a.v. de klachtcoördinator.

Vermeld in uw schrijven tegen wie de klacht gericht is, omschrijving van de klacht en voorzie uw klacht van uw naam en adres en de datum van indiening. De klachtcoördinator zal dan proberen te bemiddelen en samen met u, zo mogelijk, de klacht weg te nemen. De klachtcoördinator spreekt uw klacht dan door met degene(n) tegen wie uw klacht gericht is. Eventueel kan de klachtcoördinator een gesprek regelen tussen u en degene(n) op wie uw klacht betrekking heeft. Op uw verzoek zal de klachtcoördinator dan bij dat gesprek aanwezig zijn. Als dit wenselijk wordt geacht zal de klachtcoördinator schriftelijk verslag doen van dat gesprek aan alle betrokkenen.

Iemand anders kan namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft.

Anonieme klachten kunnen niet in behandeling genomen worden. Ook klachten over zaken die meer dan 1 jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgehad worden niet in behandeling genomen.

Klachten en externe klachteninstantie
De klachtcoördinator zal bij binnenkomst van een klacht deze schriftelijk bevestigen. Indien de bemiddeling van de klachtcoördinator voor u niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd kunt u uw klacht voorleggen aan een externe klachtencommissie. De leden van die commissie zijn onafhankelijk en staan geheel los van Sanimind. De instantie die u daarvoor nodig heeft is: Vereniging Voor Vrijgevestigde Psychiaters ‘s-Hertogenbosch, Hekellaan 46, 5211 LZ ‘s-Hertogenbosch. De externe klachtencommissie besluit of de klacht “gegrond” is en maakt dit bekend bij klager en Sanimind.

Mocht onverhoopt uw klacht nog niet tot het voor u gewenste resultaat hebben geleid dan heeft u de mogelijkheid de klacht in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege. In onze regio is dat het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven, Keizersgracht 5, Postbus 61, 5600 AB Eindhoven, tel: 040 232 8599, (website Tuchtcollege).

Ook kunt u uw klacht melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (website), die daarmee niet uw persoonlijk belang zal bekijken, maar de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen in ogenschouw neemt. Tenslotte kunt u een klacht indienen via de rechter. Daarvoor kunt u een gerechtelijke procedure starten.

Natuurlijk proberen wij te voorkomen dat u klachten hebt over Sanimind. Mocht het echter toch zo zijn, dan stellen wij het op prijs dat te van u te horen.