Privacy Reglement


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Sanimind een medisch dossier aanlegt. Bovendien is iedere zorgverlener daartoe wettelijk verplicht. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Sanimind kan deze gegevens zonodig met uw toestemming bijvoorbeeld of bij de huisarts of bij een medisch specialist in een ander ziekenhuis opvragen.

Privacy
Al uw medische gegevens worden digitaal opgeslagen. U kunt vragenlijsten die betrekking hebben op uw klacht via internet invullen. Ook deze informatie wordt opgeslagen in uw medisch dossier. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke en medische gegevens. Sanimind beschrijft hoe uw persoonlijke en medische gegevens worden beschermd. De wijze van opslag van uw gegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Doel van het verwerken van persoons- en medische gegevens
Sanimind verwerkt gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens en medische gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet. Sanimind onderscheidt de persoonsgegevens in Algemene en Medische gegevens. Algemene Persoonsgegevens zijn NAW-gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum in de meest brede zin van het woord. De medische gegevens zijn persoonsgegevens betreffende de gezondheid. Algemene gegevens worden verwerkt door Sanimind met het doel een inlogprocedure mogelijk te maken zodat de patiënt zijn persoonsgebonden informatie aan zijn medisch dossier kan toevoegen. Daarnaast heeft het verwerken van de Algemene Persoonsgegevens een adequate verslaggeving en facturering tot doel.
Medische Persoonsgegevens worden door de individuele patiënt verstrekt aan Sanimind met het oog op een goede beantwoording van de zorgvraag van de patiënt. Dit is in overeenstemming met artikel 21 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien is Sanimind, volgens het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 7, afdeling 5 betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, gehouden dossier in te richten, te onderhouden en gedurende tien jaar te bewaren.

Alle rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht.
Uw zorgverzekeraar heeft geen inzage in uw medische gegevens. Uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor krijgt administratieve gegevens en soms een diagnose, de zgn DBC-registratie, nooit behandelgegevens. Indien hiertegen bezwaar heeft, kan de patiënt dit kenbaar maken. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met andere behandelaren, wordt vooraf toestemming gevraagd, met uitzondering van informatie die Sanimind aan de verwijzer geeft. Indien hiertegen bezwaar bestaat dient de patiënt dit kenbaar te maken.

De wijze van verwerking van Persoonsgegevens
De gegevens die Sanimind verwerkt zijn niet bovenmatig, wel toereikend en ter zake dienend om goede medische zorg te bieden. De medisch eindverantwoordelijke in de zin van de Wet is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens. De bewerker in de zin van de Wet, kan de verwerking van de persoonsgegevens laten uitvoeren door medewerkers van Sanimind.

Sanimind is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Daartoe zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen met betrekking tot beveiliging van apparatuur en programmatuur in de meest brede zin, waarmee de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd. Het gaat om voorzieningen van technische en organisatorische aard, die de beveiliging van de bestanden tegen verlies of aantasting van de persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisname, wijziging of verstrekking van die gegevens beveiligt.

Informatieverstrekking aan de patiënt
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als betrokkene recht op inzage van het bestand van uw gegevens en een omschrijving van het doel van de gegevensverwerking en welke soorten gegevens verwerkt worden. Via Sanimind kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen.

Kennisgeving
Middels de knop “Algemeen” op de website van Sanimind is het privacyreglement in te zien en kan desgewenst worden gedownload. Eventuele aanvullende informatie ter zake kan via e-mail worden ingewonnen via Sanimind Info.

Vernietiging van Persoonsgegevens
De patiënt heeft als betrokkene het recht zijn persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan hij middels een schriftelijk verzoek aanvragen bij Sanimind. Sanimind draagt vervolgens zorg voor vernietiging overeenkomstig de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 7, afdeling 5. Die wet stelt dat medische bescheiden, dus het medisch dossier, volgens artikel 455 binnen drie maanden na verzoek daartoe, vernietigd dienen te worden.

Klachten
Indien een patiënt als betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement, de Wet Bescherming Persoonsgegevens of de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst niet worden nageleefd, dient hij zich te wenden tot de medisch eindverantwoordelijke van Sanimind. Indien vervolgens dit voor betrokkene niet leidt tot een voor hem of haar acceptabel resultaat, heeft betrokkene de volgende mogelijkheden:

Een klacht indienen bij Sanimind volgens het geldend klachtenreglement van Sanimind.
Een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit college kan na onderzoek middels bestuursdwang en zelfs een dwangsom Sanimind opdragen de overtreding ongedaan te maken.
Het is ook mogelijk bij de Rechtbank een verzoekschrift in te dienen om de als foutief ervaren beslissingen van Sanimind ongedaan te maken.
Statistisch onderzoek en analyse van gegevens

De algemene en medische persoonsgegevens kunnen na anonimisering gebruikt worden voor onderzoek ter verbetering van de medische zorg. Het betreft onder andere de volgende vormen van onderzoek:

Geanonimiseerde Persoonsgegevens van groepen mensen waarbij de individuele bezoeker niet herkenbaar is noch herleidbaar, kunnen worden gebruikt om het bezoek van de site te analyseren met als doel de bezoeker beter te kunnen bedienen.
Algemene en medische geanonimiseerde Persoonsgegevens van groepen mensen kunnen worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, naar de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg.
Het verzamelen van Algemene en Medische Persoonsgegevens maken het mogelijk gerichte informatie te verstrekken aan de individuele patiënt die heeft aangegeven dergelijke informatie te willen ontvangen. Het betreft aanvullende informatie die betrekking heeft op de klacht en het ziektebeeld van de betreffende patiënt of de hem aanbevolen medische behandeling.

Beschrijving van de bewerker
Sanimind is de medisch eindverantwoordelijke voor het verzamelen van de Persoonsgegevens.