Privacy Policy


Sanimind v.o.f. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sanimind v.o.f. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sanimind v.o.f. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten (ten behoeve van relatietherapie en/of systeemtherapie) en patiënten

 Persoonsgegevens van cliënten ten behoeve van relatietherapie en/of systeemtherapie en patiënten worden door Sanimind v.o.f. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Medische diagnostiek en/of medische behandeling.
 • In het kader van een wettelijke verplichting.
 • Toestemming wordt geregeld in het kader van de WGBO.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen overeenkomst voor medische en/of psychologische diagnostiek
 • De overeengekomen overeenkomst voor medische en/of psychologische behandeling;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sanimind v.o.f. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam.
 • Adres.
 • Woonplaats.
 • Telefoon.
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Kopie ID.
 • BSN.
 • Gegevens zorgverzekeraar.
 • Gegevens huisarts.
 • Gezichtsfoto.
 • Gezondheidsgegevens.
 • Gegevens gezinssituatie.
 • Gegevens werksituatie.

Uw persoonsgegevens worden door Sanimind v.o.f. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen indien van toepassing in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Gedurende de wettelijk bepaalde bewaartermijnen van medische gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten (ten behoeve van mediation en/of coaching) 

Persoonsgegevens van cliënten ten behoeve van mediation en/of coaching worden door Sanimind v.o.f. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ten behoeve van mediation (ook in kader van opdracht van rechtbank).
 • Ten behoeve van coachingstrajecten. Dit alles altijd met toestemming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen overeenkomst voor mediation.
 • De overeengekomen overeenkomst voor coaching.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sanimind v.o.f. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam.
 • Adres.
 • Woonplaats.
 • Telefoon.
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Kopie ID.
 • BSN.
 • Strafrechtelijke gegevens.
 • Gegevens van de huisarts.
 • Gezichtsfoto.

Uw persoonsgegevens worden door Sanimind v.o.f. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen indien van toepassing in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Gedurende de wettelijk bepaalde bewaartermijnen van medische gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Sanimind v.o.f. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sanimind v.o.f.de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Sanimind v.o.f. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerd 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Sanimind v.o.f. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sanimind v.o.f. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Sanimind v.o.f. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van het Elektronisch Patiënten Dossier.
 • Het verzorgen van het Elektronisch Voorschrijf Programma.
 • Het verzorgen van de ROM gegevens en vragenlijsten.
 • Het verzorgen van verwerking van formulieren.
 • Het verzorgen van veilige en beschermde email.
 • Het hosten van de website van Sanimind v.o.f.
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Dit geldt uitdrukkelijk NIET voor persoonsgegevens en gegevens die in het kader van een medische behandeling worden verzameld. Deze vallen onder het medisch beroepsgeheim. Deze gegevens kunnen slechts onder strikte en wettelijk vastgestelde omstandigheden worden afgegeven, bijvoorbeeld als een rechter het beroepsgeheim opheft.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Voorbeelden hiervan zijn verzoeken om informatie van uw huisarts, bedrijfsarts of UWV. 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Sanimind v.o.f. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Sanimind v.o.f. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken of laten zorgen voor back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Sanimind v.o.f. 

Orgellaan 2

5402 PG Uden

info@sanimind.eu


De Privacy Policy is hier te downloaden