Sanimind Logo

Algemeen Zorgpad van Sanimind

Sanimind Zorgpaden
Als u bij Sanimind in behandeling komt, krijgt u te maken met allerlei verschillende zaken: intake, diagnostiek, behandeling, evaluatie. Ook is het mogelijk dat u door verschillende mensen gezien wordt, bijvoorbeeld psychiater, GZ-psycholoog, Klinisch-psycholoog, SPV-er (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige), psychotherapeut. U kunt behandeld worden met medicijnen, (psycho)therapie of combinaties hiervan.
Door deze verscheidenheid aan mogelijkheden lijken behandelingen misschien weinig duidelijk of gestructureerd. Dat is niet zo. Het verloop van een behandeling bestaat uit vooraf vastgestelde en opeenvolgende activiteiten. Dit wordt een zorgpad genoemd.
Als er een zorgpad wordt gevolgd geeft dat u duidelijkheid over wat u mag verwachten, wie de behandeling doet, hoe lang de behandeling duurt, etc.

Sanimind heeft een algemeen zorgpad opgesteld. Daarnaast heeft Sanimind enkele zorgpaden voor enkele psychiatrische aandoeningen opgesteld. Onderaan dit document treft u het algemene zorgpad van Sanimind in schema aan. De andere zorgpaden kunt u via de submenu's inzien.

Psyraad
Psyraad is een samenwerkingsverband tussen enkele vrijgevestigde praktijken en verschillende disciplines. Sanimind maakt deel uit van dat samenwerkingsverband. Er is binnen Psyraad mogelijkheid u naar een andere behandelaar of behandeling te verwijzen.

Aanmelden bij Sanimind
Alles begint uiteraard bij de aanmelding bij Sanimind. Aanmelden kan door uw huisarts, de POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts mbt de GGZ), de bedrijfsarts. De verwijzing kan tot stand komen na voorafgaand overleg met de psychiater van Sanimind maar u kunt ook zelf van uw huisarts het verzoek krijgen om u aan te melden. In alle gevallen heeft Sanimind een verwijsbrief nodig. Deze verwijsbrief moet bij Sanimind aanwezig zijn voordat het eerste intakegesprek plaatsvindt. De verwijsbrief moet aan enkele voorwaarden voldoen. De verwijzer is op de hoogte hiervan. Zonder dat aan die voorwaarden is voldaan of als de verwijsbrief te laat bij Sanimind is kan de intake en behandeling niet starten. De kans is namelijk dan aanwezig dat uw zorgverzekeraar de kosten niet zal vergoeden.
Intake
Als u bent aangemeld bij Sanimind en er is een dossier aangemaakt van u, zult u doorgaans binnen maximaal 4 weken een intakegesprek krijgen. Het intakegesprek wordt gedaan door de psychiater van Sanimind. In het intakegesprek zal duidelijk moeten worden wat uw klachten zijn, welke achtergronden hierbij een rol spelen, welke diagnose er kan worden gesteld en welke behandelmogelijkheden er zijn.

In de intake zal aandacht worden besteed, onder andere, aan de volgende zaken:
•    Welke klachten heeft u; hoe ervaart u uw leven; welke gedachten, gevoelens en ervaringen heeft u.
•    Wanneer zijn de klachten ontstaan en hoe is het beloop van de klachten.
•    Komen psychische klachten in de familie voor.
•    Uw lichamelijke gezondheid.
•    Belangrijke situaties in uw leven.
•    Medicatiegebruik, gebruik van nicotine, alcohol, drugs.
•    Uw sociale situatie.
•    Uw levensgeschiedenis.
•    Uw hulpvragen.

Onderzoek
Om tot een goede diagnose te kunnen komen, of een gedegen behandeladvies op te kunnen stellen, is soms aanvullend onderzoek nodig. Dat kan plaats vinden door het invullen van vragenlijsten. Dat gebeurt bij Sanimind online, dus rustig thuis achter uw computer. Is er meer uitgebreid onderzoek nodig dan kan uw behandelaar bij Sanimind u voor die onderzoeken doorverwijzen naar Testraad, een organisatie waar u dergelijk onderzoek kunt krijgen. Ook lichamelijk onderzoek en/of laboratoriumonderzoek kan worden afgesproken. Er kan ook worden gemeten hoe ernstig uw klachten zijn. Gedurende de behandeling kan worden gemeten wat het resultaat van de behandeling is.

Diagnose
De intake wordt afgesloten met de formulering van een diagnose. Dat kan een beschrijvende diagnose zijn of een classificerende, waarbij Sanimind zoals in de hele wereld gebeurt de psychische en psychiatrische problematiek classificeert met behulp van de DSM-IV-TR. Hierin staan alle diagnoses die kunnen worden gesteld. Indien u het niet eens bent met de diagnose kunt u een second opinion (tweede mening) aanvragen. Uw behandelaar bij Sanimind of uw huisarts kan u daar dan verder over informeren.


Behandelvoorstel
Sanimind geeft u en de verwijzer als resultaat van de intake een behandeladvies. De verwijzer krijgt dat advies in de vorm van een intakeverslag via Sanimind toegestuurd, liefst dezelfde dag waarop de intake was maar in elk geval binnen twee weken na de intake.
Start van de behandeling
Als u en de verwijzer akkoord gaan met het behandelvoorstel gaat de behandeling van start. Deze start is bij Sanimind liefst zonder wachttijd tussen intake en behandeling maar dat is niet altijd mogelijk.

Wachttijden
U krijgt te horen hoe lang de vermoedelijke wachttijd is. De wachttijden zijn ook hier te vinden.


Wat kan wel en niet bij Sanimind

Opname en Crisis
Sanimind heeft geen mogelijkheid tot opname, dus alle behandelingen vinden ambulant plaats. Ook kan Sanimind geen crisisbehandeling doen buitenkantoortijden en in het weekend. Voor opname wordt u doorverwezen (vaak via de verwijzer) naar een behandelcentrum waar opnamemogelijkheden zijn. Crisisbehandelingen buiten kantoortijd en in de weekenden vinden plaats vis de huisarts/huisartsenpost. De crisisdienst van de regio waarin u zich dan bevindt zal u dan indien nodig te hulp schieten.


Behandelingen
De behandeling bij Sanimind zijn dus alle ambulant. Dat betekent dat u regelmatig bij Sanimind komt voor uw behandeling. Of er komt een behandelaar naar u toe. Dat laatste zal alleen in specifieke en vooraf met u afgesproken gevallen gebeuren. U kunt bij Sanimind met medicatie worden behandeld. Ook kan er een vorm van (psycho)therapie worden gestart. En de combinatie van beiden is uiteraard ook mogelijk. In principe doet de psychiater van Sanimind de behandelingen. Soms kan er een andere behandelaar worden ingezet.
Behandelplan
Als de diagnose en het behandeladvies zijn opgesteld wordt er een behandelplan opgesteld. In het behandelplan zijn onder andere opgenomen:
•    De gestelde diagnose.
•    De reden van verwijzing.
•    Voorgaande hulpverleningstrajecten.
•    Uw hulpvraag.
•    De doelen die u met de behandeling wilt bereiken.
•    Wat nodig is om die doelen te bereiken.
•    Hoe de evaluatie van de doelen is geregeld.
•    Hoe lang de verwachte duur van de behandeling is.
•    Wie uw hoofdbehandelaar is.
•    Of er hulp van naasten of familie wordt ingezet en zo ja, welke hulp.


Crisis signaleringsplan
In behandelingen waarbij dat van belang is kan ook een crisis signaleringsplan worden opgesteld. In dat crisis signaleringsplan worden de voortekenen van een opkomende crisis beschreven met daarbij de reacties en interventies die u zelf dan moet doen maar ook die anderen moeten doen. In een crisis signaleringsplan kan bijvoorbeeld staan dat als u bepaald gedrag of klachten vertoont u voor een maximaal aantal dagen een opname kunt verzoeken (als er een bed vrij is). Dat laatste zal dan goed moeten worden afgestemd met de organisatie die de opname dan moet verzorgen.


Meting van de resultaten
Gedurende maar ook aan het einde van de behandeling zal het resultaat daarvan worden gemeten. Ook de tevredenheid over de behandeling en de behandelaar zal worden gemeten. Deze metingen zijn belangrijk om de zorg aan de patiënten van Sanimind te blijven optimaliseren. We vinden het daarom ook erg belangrijk dat u hieraan meewerkt en u moet hiervoor toestemming geven in het behandelplan.
Modules bij Sanimind


Sanimind kan de volgende behandelmodules in de eigen praktijk verzorgen:
Psycho-educatie
Voorlichting en informatie over uw ziektebeeld is belangrijk, zowel voor u als uw naasten/familie. U bent daardoor beter op de hoogte van de symptomen, hoe de diagnose wordt gesteld en hoe de behandeling het best kan worden vormgegeven. U krijgt hierdoor meer grip op uw eigen situatie en uw naasten kunnen beter met uw problemen leren omgaan.


E-Health
Sanimind kan u allerlei E-Health modules geven. U volgt dan een behandeling ‘achter uw computer’. Rustig in uw eigen tempo en eigen omgeving. In een E-Health module wordt informatie gegeven over uw ziektebeeld, wordt aangegeven wat u kunt doen om de klachten aan te pakken. U krijgt opdrachten en huiswerk. En telkens als u een opdracht of huiswerk heeft gemaakt kunt u van uw behandelaar bij Sanimind feedback krijgen. E-Health is gebleken werkzaam te zijn bij veel klachten.

Medicatie (farmacotherapie)
Medicatie kan deel uitmaken van de behandeling. Welke medicijnen voor u kunnen werken, in welke dosering en hoe lang u ze moet gebruiken komt hierbij aan de orde. Sanimind schrijft de medicatie ook voor en vaak kunnen de (herhaal)recepten rechtstreeks naar uw eigen apotheek worden gestuurd.


Lichttherapie
Vooral bij stemmingsproblemen kan lichttherapie goed helpen. Sanimind heeft een aantal lichttherapielampen in voorraad. U kunt die kosteloos gebruiken om te kijken of het ook bij u helpt. Helpt het, dan kunt u de lamp bij Sanimind aanschaffen.
Behandelcontacten
Sanimind kan door middel van gestructureerde gesprekken uw klachten bespreken en u ondersteunen in het verbeteren van uw klachten. Deze behandelcontacten kunnen bij Sanimind plaatsvinden maar er kan ook via de webcam (videoconsult) of telefoon worden gesproken.
Psychotherapie
Psychotherapie oftewel praattherapie kunt u ook bij Sanimind volgend. Sanimind heeft de volgende vormen van psychotherapie:
•    D.I.T.: Dynamische Interpersoonlijke Therapie (vnl bij angst en stemmingsproblemen).
•    M.B.T.: (Mentalizing Based Treatment): vaak bij persoonlijkheidsproblemen.
•    Clientgerichte therapie: kan worden gebruikt bij de meeste soorten problematiek.

Als er andere vormen van psychotherapie nodig zijn dan kan Sanimind u gericht doorverwijzen of uw huisarts hiervan op de hoogte brengen zodat uw huisarts u kan doorverwijzen.


Overleg met anderen
Er kan indien nodig uiteraard altijd worden overlegd met andere professionals. Sanimind is betrokken bij verschillende overlegvormen bij huisarts en/of POH-GGZ. Maar Sanimind neemt ook deel aan intervisie en supervisie groepen. In deze groepen kan moeilijke casuïstiek en reflectie op de behandeling plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dat laatste anoniem, tenzij u toestemming heeft gegeven om uw personalia bekend te maken.

 

 Sanimind Algemeen Zorgpad

 

V.O.F. Sanimind

Adres: Orgellaan 2, 5402 PG Uden

Telefoon: 0413-303674

Fax: 084-8758881

Stuur Sanimind een e-mail:

Algemeen: info@sanimind.eu

Relatietherapie: relatietherapie@sanimind.eu

Mediation: mediation@sanimind.eu

Coaching: coaching@sanimind.eu

Bedrijfsgegevens

AGB code praktijk: 03-095221
AGB code P. de Groodt: 03-068387
BIG-nummer PMAW de Groodt: 9021232901

AGB code A. de Groodt: 04-120313

KVK nummer: 61789895
KVK vestigingsnummer: 000030861349
BTW nummer: NL854489605B01

IBAN: NL 39 RABO 0128824859
BIC: RABONL2U